Les nostres Àrees de Pràctica

El Bufet Doy és un Bufet de caràcter multidisciplinar amb alta experència en Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Immobiliari i Dret Penal.

El seu equip professional desenvolupa i personalitza el servei a les necessitats jurídiques de cada client cercant la negociació i suport legal per obtenir la millor solució.

 

El Bufet Doy desenvolupa la seva activitat en les següents Àrees de Pràctica:


Dret de Familia i Successions
Dret Civil i Inmobiliari
Dret Mercantil i Societari
Dret Penal
Dret Adminstratiu
Dret Financer i Tributari

Dret de Familia i Successions

 • Separacions i divorcis via amistosa o contenciosa
 • Modificació de mesures
 • Liquidació règim econòmic matrimonial
 • Acords pre-matrimonials
 • Extinció parelles de fet
 • Reclamació i impugnació de paternitat
 • Incapacitats i tuteles
 • Divisió béns comuns
 • Execució sentències
 • Acceptació herències
 • Testaments
 • Pactes successoris
 • Declaració d'hereus
 • Donacions
 • Reclamacions legítima

Dret Civil i Inmobiliari

 • Contractació civil , compravenda, permuta, opció de compra, dació en pagament, donacions.
 • Reclamacions judicials relacionades, resolució contractes, indemnitzacions.
 • Acció de divisió, interdictes, reinvindicatóries, terceries, servituts, retractes.
 • Reclamacions de quantitat ( judicis ordinaris, verbals, monitoris).
 • Arrendaments inmobles urbans i rústics ( desnonaments, reclamació rendes, resolucions contractes).
 • Accidents de circulació: responsabilitat civil: indemnitzacions, reclamació de danys i perjudicis.
 • Comunitats de propietaris i propietat horitzontal.
 • Vicis de construcció

Dret Mercantil i Societari

 • Constitució de societats
 • Transmissió participacions/accions
 • Modificació estatuts
 • Responsabilitat social administradors i socis
 • Contractes comercials, d’ agència, indústria, distribució.
 • Compravenda empreses
 • Procediments concursals ( assessorament, preparació convenis, responsabilitat administradors)

Dret Penal

 • Redacció de denúncies i querelles.
 • Personació al procediment (defensa o acusació particular).
 • Atenció al detingut.
 • Judicis de Faltes.
 • Procediments Abreujats.
 • Delictes i faltes derivades d'accidents de circulació i reclamació de responsabilitat civil derivada d'accidents: presentació denúncia, negociació amb companyia assegurances, acompanyament visita metge Forense, assistència celebració del judici.

Dret Adminstratiu

 • Procediments contenciosos administratius en primera instància
 • Mesures cautelars
 • Recursos
 • Expropiacions i justipreu

 

 

Dret Financer i Tributari

 • Assessorament a persona física o jurídica
 • Fiscalitat general
 • Tributació local